Identity Manager & Sentinel


Identity Manager

פתרון ניהול זהויות לאבטחה ועמידה בדרישות התאימות בארגונים    

  • הקצאה אוטומטית של הרשאות עבור ניהול קל יותר
  • ניהול זהות גישה מרכזית המבטיח לכל משתמש זהות אחת מרשתות פיזיות ווירטואליות לענן
  • שילוב מובנה עם מערכת  SIEM  Sentinel ועם רוב מערכות SIEM (צד שלישי)
  • פתרון המותאם לשירותי ענן וליישומי SaaS 
  •   Analyzer – מאפשר לנתח, לשפר ולשלוט על כל מאגרי הנתונים ולשפר את ניהול הזהויות

Sentinel

אבטחת מידע וניהול אירועים (SIEM)

  • זיהויאיומים חדשים במהירות וקלות
  • תצורת הסתגלות קלה להפחתת האיום מהר יותר
  • virtual appliance packaging - מאפשר פריסה יעילה מהירה, וקלה בעלות נמוכה
  • מערכת דינמית המסתגלת בקלות לסביבות עבודה 
  • יכולת להבין במהירות את האיום ומתן עדיפות בתגובה

 

Resources

...