M2Active


חברת Service2Media, בעזרת פלטפורמת ה-M2Active ™ , מספקת פלטפורמה לפיתוח אפליקציות למובייל End-To-End, מסביבת פיתוח מרכזית אחת, ומאפשרת פיתוח יישומים קריטיים למגוון מכשירים ומערכות הפעלה שונות בתחום המובייל.

פלטפורמתM2Active , הינה מערכת המצטיינת בפיתוח אפליקציות בעלות יכולות Native למערכות הפעלה מגוונות, ומכשירים שונים בסביבת פיתוח אחת.

Resources

...