LET ME SEE By Artwaresoft

 


המערכת מאפשרת ליצור חדר לקוח שמהווה מרחב אישי רציף לניהול הקשר עם הלקוח בכלל, ולפיתוח תהליך המכירה ללקוח בפרט ומעניק מענה לשלב המכירה On Line ול-Follow Up בתהליך המכירה שבא אחריו.

Resources

...